Dni Leszna 2018 - Regulamin Imprezy Masowej

Data publikacji: 2018-04-20

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

koncerty Gwiazd     DAWID KWIATKOWSKI, LOU BEGA i ZESPOŁU ALPHAVILLE oraz laureatów konkursu talentów ROZWIŃ SKRZYDŁA, w ramach DNI LESZNA 2018 — 18 maja 2018r., Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

 

Poniższe określenia używane w niniejszym dokumencie będą miały następujące znaczenie:

1)

USTAWA— oznacza Ustawę z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1160);

2)

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ— oznacza niniejszy dokument;

3)

REGULAMIN OBIEKTU— oznacza Regulamin porządkowy korzystania ze Stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie;

4)

IMPREZAoznacza imprezę masową w rozumieniu Ustawy, w tym przypadku koncerty Gwiazd     DAWID KWIATKOWSKI, LOU BEGA i ZESPOŁU ALPHAVILLE oraz laureatów konkursu talentów ROZWIŃ SKRZYDŁA, w ramach DNI LESZNA 2018 — 18 maja 2018r., Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

5)

ORGANIZATOR IMPREZY— oznacza Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą: 64—100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3a, tel. 65 529 99 85;

6)

CZAS IMPREZY— oznacza 18 maja 2018r./piątek, godz. 1800— 100;

7)

TEREN IMPREZY— oznacza Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, ul. 17 Stycznia 68;

8)

UCZESTNIK IMPREZY— oznacza osobę przebywającą na terenie imprezy, w czasie trwania imprezy;

9)

SŁUŻBY PORZĄDKOWE i INFORMACYJNE— oznacza służby powołane przez organizatora do ochrony osób                   i mienia, działające na terenie imprezy w czasie imprezy, w tym przypadku pracownicy Agencji Ochrony Osób i Mienia SOWA z siedzibą 60-693 Poznań, ul. Edwarda Dembowskiego 3, tel. 793 332 275

 

 

1)

Niniejszy regulamin wydany zostaje na podstawie przepisów Ustawy oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

2)

Regulamin wydany jest przez organizatora i dotyczy imprezy masowej — koncerty Gwiazd     DAWID KWIATKOWSKI, LOU BEGA i ZESPOŁU ALPHAVILLE oraz laureatów konkursu talentów ROZWIŃ SKRZYDŁA, w dniu 18 maja 2018r., w godz. 1800— 100, na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie,   ul. 17 Stycznia 68.

3)

Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba  przebywająca na terenie imprezy, w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu.

4)

Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie trwania imprezy, na terenie imprezy.

 

1)

Wstęp na teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim, posiadającym ważny bilet wstępu. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy. Nie ma możliwości wyjścia i ponownego wejścia na teren imprezy na ten sam bilet. Wszystkie osoby bez względu na wiek zobowiązane są do posiadania biletu.

2)

Sprzedaż biletów wstępu prowadzi organizator w wyznaczonych przez siebie punktach sprzedaży.

3)

Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów wstępu.

4)

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do okazania biletu wstępu każdorazowo na żądanie organizatora lub służb porządkowych i informacyjnych. W przypadku, gdy uczestnik imprezy nie posiada biletu wstępu, zobowiązany jest opuścić teren imprezy.

5)

Uczestnik imprezy nie ma prawa przekazywać swojego biletu wstępu innym osobom.

6)

Uczestnik imprezy ma prawo żądać od organizatora zwrotu należności za bilet wstępu wyłącznie w przypadku całkowitego odwołania imprezy. W przypadku zmiany terminu imprezy, bilet wstępu zachowuje swoją ważność               w nowym terminie.

7)

Zwrot należności przysługuje jedynie za oryginalne bilety wstępu w terminie do 14 dni po ogłoszeniu informacji       o całkowitym odwołaniu imprezy. Zwroty po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą dokonywane.

8)

Podstawą do zwrotu należności za zakupiony bilety jest okazanie biletu wstępu wraz z paragonem fiskalnym.

9)

Zwrot należności za bilety wstępu następuje w miejscu ich zakupu.

10)

Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1)

Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w czasie imprezy:

 

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 

materiałów wybuchowych,

 

wyrobów pirotechnicznych,

 

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 

napojów alkoholowych, opakowań szklanych, puszek z napojami oraz napojów w opakowaniach większych niż 0,5 litra,

 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2)

Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

3)

Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym: usługowej                       i gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez zgody organizatora.

4)

Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

5)

Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

 

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

 

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa                 lub porządku imprezy,

 

wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,

 

wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

 

odmawiającym poddaniu się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży).

6)

Uczestnik imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy w czasie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7)

Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

1)

Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie imprezy, poprzez m.in.:

 

działanie służb porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych,

 

powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowym oraz informacyjnymi                   i organizującego pracę służb porządkowych,

 

udostępnienie pomocy medycznej,

 

udostępnienie zaplecza higieniczno—sanitarnego.

2)

Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —   uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

3)

Organizator utrwala   również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4)

Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy:

 

scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,

 

widownia – miejsca stojące na płycie boiska piłkarskiego i torze żużlowym stadionu i wydzielone miejsca siedzące na trybunach stadionu — dostępne dla widzów.

 

Uczestnik imprezy nie ma prawa przebywać w miejscach niedostępnych dla publiczności.

5)

Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez stałą obecność jednostki Straży Pożarnej na terenie imprezy w czasie imprezy oraz zapewnienie tego, że:

 

pracownicy obsługi, służby porządkowe i informacyjne oraz organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

 

służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

6)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy   z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, wypadek wykonawców   itp. bez wcześniejszego  uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty. Jeśli organizator nie wyznaczy innego terminu imprezy, bilety wstępu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w pkt. II.

 

 

 

 

 

1)

Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:

 

sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

 

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 

 

 

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają   przedmioty, których posiadanie w miejscu przeprowadzenia imprezy masowej jest ustawowo zabronione (są to: broń lub inne niebezpieczne przedmioty oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe),

 

 

 

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy i obiektu, a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,

 

stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych i informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2017 poz. 1120),

 

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2)

Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)

Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zobowiązane są do, zgodnie z przepisami ustawy:

 

informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez organizatora lub służby ratownicze,

 

informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,

 

nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie,

 

niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności,

 

niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służby porządkowe,

 

obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób,

 

pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy,

 

reagowania na skargi składane przez uczestników imprezy.

4)

W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego na imprezie oraz bezpieczeństwa uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, organizator   wystąpi o udzielenie pomocy do Policji.

 

1)

Na terenie  imprezy masowej,  dla potrzeb jej uczestników  organizator udostępnia punkty gastronomiczne.

2)

Zgodnie z art. 8a  Ustawy, dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.

3)

Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych, w naczyniach jednorazowych nie stanowiących zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

1)

Niniejszy regulamin jest dostępny od 10 kwietnia 2018r.:

 

w siedzibie organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, 64—100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3a,            

 

na stronie internetowej: www.mok.leszno.pl,

 

w punktach sprzedaży biletów.

2)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy, na terenie imprezy.


Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie - strona główna

Miejski Ośrodek Kultury
64-100 Leszno
ul. Bolesława Chrobrego 3a
tel. / fax 65 529 99 85
tel. kom. 667-927-167

Sekretariat: sekretariat@mok.leszno.plCopyright (C) 2019 Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
Projekt i realizacja: SIGNUS.pl